کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۶۸۴۳۵ ویدئو

حضور دکتر محمد اکرمیعلم زنتیک

حضور دکتر محمد اکرمی مخصص ژنتیک در برنامه دکتر سلام با موضوع(علم زنتیک)در تاریخ ٠9 بهمن ٩٨ WWW.drsalam.tv حضور دکتر محمد اکرمیعلم زنتیک