کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۴۸۲۲ ویدئو

زورگیرانی که نشناخته قصد زورگیری از یکی از لات های نامدار و کیک بوکسینگ کار اصفهان بنام مجید مرتضایی را داشتند اما..

سه زورگیری که نشناخته میخواستند از یکی از لات های نامدار و از قهرمانان کیک بوکسینگ کار اصفهان بنام مجید مرتضایی زورگیری کنند اما.....