کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۳۹۰۰۴ ویدئو

آیا قرآن برای تمام بشریت فرستادە شدە؟چرا خدا پیامبران و کتب آسمانی رو فرستادە؟

آیا قرآن برای تمام بشریت فرستادە شدە؟چرا خدا پیامبران و کتب آسمانی رو فرستادە؟