کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۲۹۱۶ ویدئو

نماز و روزە می خوانم ولی خانوادە باهام خوب رفتار نمی کنند، چکار کنم؟

نماز و روزە می خوانم ولی خانوادە باهام خوب رفتار نمی کنند، چکار کنم؟