کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۲۹۱۶ ویدئو

در اروپا هستم و بەنماز جمعە نمیرم چون تا نزدیک ساعت ٤ تدریس میکنم، آیا گناهکارم؟

در اروپا هستم و بەنماز جمعە نمیرم چون تا نزدیک ساعت ٤ تدریس میکنم، آیا گناهکارم؟