کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۶۴۴۰۱ ویدئو

سردار شهید سلیمانی : میزان فرصت های در بحرانها از خود فرصت ها بیشتر است

بحران ها به خودی خود مزمومند ولی در داخل بحرانها نیز فرصت های خوبی نهفته است سردار شهید سلیمانی : میزان فرصت های در بحرانها از خود فرصت ها بیشتر است

تازه ترین ویدئوها