کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۸۴۶۸۶ ویدئو

مصوبات هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان در سال جاری1398/11/05

مصوبات هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان در سال جاری مصوبات هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان در سال جاری1398/11/05