کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۶۵۴۷۷ ویدئو

مسیح علینژاد میخواهم رئیس جمهور ایران شوم!

مسیح علینژاد، فعال برانداز و مدیر کمپین های ضدایرانی، در گفتگو با شبکه لندنیمن وتواز تمایل خود برای ریاست جمهوری و یا نمایندگی مجلس پس از تغییر حکومت در ایران خبر داد. وی چندی پیش در مواجهه با انتقادات گسترده پس از طلب غرامت از اموال بلوکه شده ملت ایران در آمریکا، گفته بود که به