کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۲۸۰۹ ویدئو

یکی از ساکنان ساختمان فروریخته در زلزله ترکیه زیر آوار مانده+18

یکی از ساکنان ساختمان فروریخته در زلزله ترکیه زیر آوار مانده(+18) www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو : یکی از ساکنان ساختمان فروریخته در زلزله ترکیه زیر آوار مانده+18