کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۴۸۲۲ ویدئو

توانمندی نظامی وقدرت موشکی باعث بازدارندگی وایجادقدرت میشه....

توانمندی نظامی وقدرت موشکی باعث بازدارندگی وایجادقدرت میشه....