کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۶۲۳۵۹ ویدئو

انجماد آب بر اثر سرما، پشت سد حسنلوی - شهر نقده

انجماد آب بر اثر سرما، پشت سد حسنلوی - شهر نقدهwww.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو : انجماد آب بر اثر سرما، پشت سد حسنلوی - شهر نقده