کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۴۵۰۳۶ ویدئو

منظور ما از نابود اسرائیل نابودی مردمانش نیست

سخنانی از رهبر درمورد اینکه (منظور ما از نابود اسرائیل نابودی مردمانش نیست ...