کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۳۷۹۸۸ ویدئو

غزاله پور تویسرکانی اشعار عاشقانه و رمانتیک

غزاله پور تویسرکانی اشعار عاشقانه و رمانتیک از مجموعه کتاب اشعار ..رویای غزال.. غزاله پور تویسرکانی اشعار عاشقانه و رمانتیک