کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۶۴۳۱۳ ویدئو

غزل 169 - حافظ - یاری اندر کس نمیبینیم یاران را چه شد

یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد، دوستی کِی آخِر آمد دوستداران را چه شد، آب ِ حیوان تیره گون شد خضر ِ فرخ پی کجاست، خون چکید از شاخ ِ گُل باد ِ بهاران را چه شد، کس نمی گوید که یاری داشت حق ِ دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد، لعلی از کان ِمروت برنیامد سال هاست،