کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۶۵۴۷۰ ویدئو

غزل 170 - حافظ - زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد

زاهد ِ خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر ِ پیمان برفت با سر ِ پیمانه شد، صوفی ِ مجلس که دی جام و قدح می شکست، باز به یک جرعه مِی عاقل و فرزانه شد، شاهد ِ عهد ِ شباب آمده بودش به خواب، باز به پیرانه سَر عاشق و دیوانه شد، مغبچه ای می گذشت راهزن دین و دل، در پی آن آشنا از همه بیگانه