کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۳۱۷۵۳ ویدئو

نفرات تیم دفاع از دونالد ترامپ در استیضاح دوناد ترامپ انتخاب شدند

مهمترین خبرها درباره برکناری رئیسجمهور کشور آمریکا ، شروع چگونگی ادامه و پایان استیضاح رئیس جمهور کشور ایالات متحده آمریکا غیرقابل تصوراست ، برکناری رئیس جمهور وضعیت ایلات و ایالات را دچار بحران و سردرگمی آشفتگی می کند. نفرات تیم دفاع از دونالد ترامپ در استیضاح دوناد ترامپ انتخا