کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۱۵۷۶۲ ویدئو

مصطفی هاشمی طبا: آسمان ایران اگر ناامن است باید برای امیر قطر ناامن تر می بود

هر وقت بترسیم و جا بزنیم اوضاع بدتر می شود مصطفی هاشمی طبا: آسمان ایران اگر ناامن است باید برای امیر قطر ناامن تر می بود