کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۸۷۶۴۹ ویدئو

تیتان ها به پیش رابین و هالک شگفت انگیز

تیتان ها که مثل همیشه در حال خوش گذرانی بودند با یکی از دشمنان بتمن یعنی بین روبه رو میشوند ولی بین خیلی قوی بود و به راحتی آن ها از سر راه کنار میزند وقتی رابین در بیمارستان به هوش می آید متوجه یک ماده سبز عجیب میشه و اتفاقی آن را می خورد ولی بعد.... تیتان ها به پیش رابین و هال