کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۶۴۶۸۳ ویدئو

جوجه جان آردن سعید کریم زاده

راهکش دو عدد جوجه جان اردن اصیل و دوعدد جوجه نژاد قهرمان (Champions) از کبوتران سعید کریم زاده در فاصله 120 کیلومتری تا اشیانه. جوجه جان آردن سعید کریم زاده

تازه ترین ویدئوها