کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۲۰۰۱۴ ویدئو

التزام عملی به جمهوری اسلامی

سخنرانی مهندس نوراله شکیبایی در موضوع التزام عملی به جمهوری اسلامی ✍ التزام عملی به جمهوری اسلامی