کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۴۸۲۲ ویدئو

ترامپ با تهدید انگلیس, آلمان و فرانسه گفت باید ایران را متهم کنید!

ترامپ با تهدید انگلیس, آلمان و فرانسه گفت باید ایران را متهم کنید!