کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۶۵۶۶۹ ویدئو

اعتیاد و وابستگی به مواد مخدر و محرک

مرڪز ترڪ اعتیاد ریحانه تحت نظر بهزیستی جهت درمان بیماران اعتیاد، سوء مصرف مواد مخدر و محرک درمشهد بصورت شبانه روزی آماده ارایه خدمات به بیماران عزیز می باشد. آدرس: شهرڪ مهرگان، امام رضا 32 تلفن: 09372814099 دارای پزشڪ و روانشناس جلسات گروهی روان درمانیآموزش به اعضای خانوادهدارای