کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۱۹۳۱۷ ویدئو

امروز عده انقلابی نما دارن نظام وسپاه رومتهم میکنن بدنیست ویدیورویکبارمرورکنند!

امروز که یه عده انقلابی نما دارن نظام و سپاه رو متهم میکنن بد نیست ویدیو رو یکبار مرور کنند!صحبت های فرمانده هوا و فضای سپاه در مورد ساز و کار پدافنددر کشور این صحبت در اسفند 94 صورت گرفته است@Bisimchimedia امروز عده انقلابی نما دارن نظام وسپاه رومتهم میکنن بدنیست ویدیورویکبارمر

تازه ترین ویدئوها