کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۹۹۷۵۶ ویدئو

سلسله گفتگوی های بر خط ویژه قسمت چهارم-بخش دوم

گفتگو باآقای حسن شمشادی-موضوع خبرنگاری بحران و جایگاه آن در بین اهالی رسانه(این ویدئو در سال1391 به همت بچه های نصر تی وی ضبط و پخش شده است) سلسله گفتگوی های بر خط ویژه قسمت چهارم-بخش دوم