کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۳۴۹۶ ویدئو

مثنوی دفتر اول 81

ابیات 3892-3844 خونی: کشنده. قاتل منکر: خطا. کار ناپسند جف القلم: قلم تقدیر سرنوشت ها را مقدر کردهطعن: کلام نیش دار دق: کوفتن و اعتراض کردن قصاصمجازات قاتل ریاض: جمع روضه. باغ . گلستان خفی: پنهان ننسخ آیه او ننسها: اشاره به آیه 106 سوره بقره ورد: گل. گل سرخ نوم: خوابسبات: آرامش.