کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۳۴۴۷ ویدئو

LEBISTROTPOP | کافه بیستروپاپ

مصاحبه با مدیریت کافه آقای طباطبایی . Video Making: @Zabtstudio Omid Mahdavi All rights reserved.2019 خ سمیه | بعداز قرنی | داخل کوچه افشار هـر روز از 8 صبـح تـا 12 شب | 88917683#بیستروپاپ_فقط_یک_کافه_نیست #بیستروپاپ #لبیستروپاپ #کافه #کافه_گردی #کافه_گرد #تهرانگردی #تهران١٣4٨ #ک