کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۱۳۰۵۲ ویدئو

روزهای خوش همزاد ترامپ در لندن

قمار جانسون برای برگزاری انتخابات نتیجه داد و جرمی کوربین شکست بزرگی خورد، بوریس جانسون برگزیت را اجرا خواهد کرد،با توجه به این شکست فشار بر جرمی کوربین بسیار زیاد خواهد شد. روزهای خوش همزاد ترامپ در لندن