کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۷۲۹۶۵ ویدئو

ساخت اولین خودروبرقی درافغانستان

نبی محمدی ساخت اولین خودروبرقی درافغانستان