کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۸۲۳۵۸ ویدئو

وحشت عکاس حیاتوحش از رویارویی غافلگیرانه با پلنگ

عکاس حیات وحش که در حال تهیه فیلم و عکس از یک پلنگ ماده و توله اش بود با تصمیم ناگهانی توله پلنگ دچار وحشت شد. وحشت عکاس حیاتوحش از رویارویی غافلگیرانه با پلنگ