کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۸۳۶۹۸ ویدئو

مصاحبه جناب آقای فریدوند مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

حضور جناب آقای مهندس فریدوند، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در شبکه 2 مصاحبه جناب آقای فریدوند مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران