کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۷۰۲۰۹ ویدئو

جراحی میرنگوتومی یا تمپانوتومی

جراحی میرنگوتومی یا تمپانوتومی ( جمع شدن مایع در گوش میانی) یا تمپانوتومی ( جمع شدن مایع در گوش میانی) جراحی میرنگوتومی یا تمپانوتومی