کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۲۶۳۲ ویدئو

بیدقتی محض راننده تریلی حین دور زدن حادثهساز شد!

راننده تریلی بی دقتی که با سبز شدن چراغ قرمز قصد داشت که در یک تقاطع دور بزند، تصادف شدیدی را رقم زد. بیدقتی محض راننده تریلی حین دور زدن حادثهساز شد!