کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۲۵۷۱ ویدئو

فیلم آموزش نحوه ترسیم دیوار آجری با برنامه بریسکد

فیلم آموزش کارکلاسی صفحه 24 کتاب کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانهسوال : نقشه دیوار آجری زیر را ترسیم نمایید.دوستان گرامی در این فیلم می توانید آموزش ترسیم شکل کار کلاسی صفحه 24 پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم را که با نرم افزار طراحی Bricsys.Bricscadانجام شده را تماشا