کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۷۹۶۷۵ ویدئو

خلع سلاح بختیاری نوسط رضا قلدر

ایل بختیاری بزرگترین و مقتدرترین ایل كشور كه به دلیل نقش آن در برچیدن بساط استبداد صغیر و حفظ مشروطه،قدرت ونفوذوخوانین آن از طرفی این ایل با سازماندهی وتشكیلات منسجمی كه داشت می توانست دركمترین فرصت نیروی نظامی قدرتمندی بسیج و تدارك نماید.تصرف اصفهان وتهران،چاههای نفت عمدتاًدرقلم