کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۷۹۲۶۴ ویدئو

فاز خونه ...+کپشن

بد ترین حس دنیا اینه که کسی که دوسش دارین حس کنه که این وضیفه شما هست و جوری رفتار کنه که احساس شما نسبت به خودش مثل انجام وضیفه به نظر برسه ولی اون هیچ وقت نمیدونه که شما فقط و فقط برای اونه که این رفتار دارین فقط به خاطر دوست داشتن اون هست که از غرورتون زدین وقتی دوسش داری همیش