کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۷۶۷۹ ویدئو

نه به من بیچاره

موضوع این کلیپ اینکه خداوند تمام موجودات خودش را به عالی ترینشکل ممکن خلق کردهو انسان در این مسیر زندگی خود به هیچ کس جز خداوند نیازی ندارهولی ما بجای اینکه از استعداد های که خداوند در وجود ما قرار داده استفاده کنیم،حسرت و اندوه اینو میخوریم که چرا دیگران آن استعداد و ویژگی ها را