کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۲۳۴۷۰ ویدئو

آمریکای زیبا-5 | سرب سرد

مجموعه موشن گرافیکآمریکای زیبادر چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد. آمریکای زیبا-5 | سرب سرد