کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۲۳۴۷۰ ویدئو

انتشار فراخوان برای بورسیههای بلاتکلیف

محمدعلی کی نژاد در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا در خصوص دانشجویانی که از دانشگاه های خارج از کشور همچون اتحادیه اروپا یا سازمان های سایر کشورها بورسیه دریافت کرده بودند، گفت: هیات علمی جذب، نگران ماندگاری این افراد در خارج از کشور به علت مطرح شدن مساله بورسیه ها در داخل کشور بود. به