کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۸۰ ویدئو

زنجیره بیکاری در شهر بوشهرقسمت75

فروشگاه های زنجیره ای، چه بر سر شهرهای ما آورده اند؟زنجیره ای ها چه اثری بر وضعیت اشتغال دارند؟فرهنگ مصرف چقدر تحت تأثیر زنجیره ای هاست؟ تسلط زنجیره ای ها بر کالاها و بازارها، چه اثری بر اقتصاد خواهد داشت؟ نسبت زنجیره ای ها و دامپینگ چیست؟ درباره ی اقتصاد و بازارمان بیشتر باید بگ