کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۷۷۸۸۱ ویدئو

یارمحمدیان اقتصاددان: دولت ساده ترین راه را انتخاب میکند مثل گرانی بنزین

چرا تصمیم سخت دولت همیشه فشار بیشتر به ملت است؟ یارمحمدیان اقتصاددان: دولت ساده ترین راه را انتخاب میکند مثل گرانی بنزین