کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۷۸۰۰۰ ویدئو

مجلس شورای اسلامی وکیل الدوله

امام جمعه بیرجند: در آستانه انتخابات مجلس هستیم مجلس اگر مجلسی باشد طبق قانون اساسیو طبق تشخیص صحیح مردم عزیزمان، این مجلساصلاً حرکت دولت باید روی ریلی باشد کهمجلس تعیین می کند، دولت که اختیاری از خودش ندارد. بله وقتی وکیل المله ها بشوند وکیل الدوله خوب طبعا آن مجلس دیگر مجلس نیس