کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۷۸۰۰۰ ویدئو

استاد ازغدی_ چرا مقامات تاییدشده و منصوب رهبری خطا می کنند؟

استاد ازغدی_ چرا مقامات تاییدشده و منصوب رهبری خطا می کنند؟