کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۷۷۹۳۷ ویدئو

مصلحت دولت برای عدم بیان اثر تحریم ها

ربیعی: دولت مصلحت ندید با بیان اثر تحریم ها به جامعه باعث تلخی و نگرانی شود عده ای از این سکوت دولت نهایت بهره برداری های سیاسی را کردند مصلحت دولت برای عدم بیان اثر تحریم ها