کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۷۲۹۱۷ ویدئو

قسمت 62 چرخ - فصل 6

دانش جویی و دانش مندی در گفتگو با دکتر امیرمحمد گمینی، عضو هیئت علمی پژوهشکده ی تاریخ علم دانشگاه تهران قسمت 62 چرخ - فصل 6