کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۳۸۵۱۴ ویدئو

مستر بین سیاست ایران

ثبت نام در انتخابات ایران خیلی سخت نیست ؟فقط کافی است که پول اندکی داشته باشی؟این روزها بحث ثبت نام مجید حسینی از شهر مشهد فراگیر شده است والبته من هم از ثبت نام او استقبال می کنم چرا نه ؟اگر قرار است که مجلس هیچ نقشی درسرنوشت کشور و کشیدن ترمز رئیس جمهور و وزراء رانداشته باشددیگ