کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۲۰۲۸۷ ویدئو

تغییر نرخ ارز دولتی در سال 99

ارز 4200 تومانی برای سال 99 به 4500 تومان افزایش یافت