کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۸۰ ویدئو

ازحمایت عراقیهاازآیتالله سیستانی

⭕️ نهبزرگ مردم عراق به آمریکا و آل سعود| نمایی دیگر از حمایت عراقی ها از آیت الله سیستانی/نجبا ازحمایت عراقیهاازآیتالله سیستانی