کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۸۲۶۲۰ ویدئو

روش جدید جلیقه زردها برای اعتراض به گرانی بنزین افزایش مالیات در فرانسه

روش جدید جلیقه زردها برای اعتراض به گرانی بنزین افزایش مالیات در فرانسهروش جدید جلیقه زردها برای اعتراض به گرانی بنزین افزایش مالیات در فرانسهروش جدید جلیقه زردها برای اعتراض به گرانی بنزین افزایش مالیات در فرانسه روش جدید جلیقه زردها برای اعتراض به گرانی بنزین افزایش مالیات در