کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۰۷۵۶۵ ویدئو

خداحافظی از رفیق شهیدم محمد مهدی رضوان

او در 16 آبان ماه 1398 در حال گشت اطلاعاتی،عملیاتی به منظور مقابله با جرائم و مفاسد اجتماعی و تأمین امنیت اخلاقی بود که در منطقه شوش تهران مورد سوء قصد قرار گرفت.او از ناحیه سر دچار آسیب شده و به کما رفت و نهایتاً بعد از گذشت سه روز در روز 19 آبان ماه 1398 در بیمارستان سینا به شه