کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۸۶۱۴۶ ویدئو

برای اولین بار، جراحی چشم با ربات

برای اولین بار، جراحی چشم با ربات برای اولین بار، جراحی چشم با ربات